HTML დავალება - 3

გამოიყენეთ სათაური, პარაგრაფი და სურათი მარტივი ვებ გვერდის შესაქმნელად.

დაწერეთ სათაური, პარაგრაფი და ჩასვით სურათი.

დაწერეთ უფრო პატარა სათაური, ჩასვით სურათი და დაუმატეთ alt ატრიბუტი სურათის აღსაწერად.